Dr Júlia Martínez Blanco
julia@ineditinnova.com

Màster Oficial en Estudis Ambientals, especialitat en Ecologia Industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007/2008) Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona Itinerari: Anàlisi ambiental. (2004/2007). Primer Cicle de la Llicenciatura de Física per la Universitat de Barcelona (2001/2003). Estudis en el doctorat de Ciència i Tecnologia Ambientals (2008
) Projectes PROJECTES “Anàlisis del cicle de vida de l’aplicació de compost, de fracció orgànica de residus municipals, en la fertilització de cultius hortícoles a la comarca del Maresme”. IRTA
ICTA
ESAB. 2006
2009 “Avaluació ambiental del compostatge casolà”. ICTA
GICOM
DIBA. 2008 “Funcionament d'un biofiltre industrial a una planta de compostatge en l'eliminació del amoníac i dels compostos orgànics volàtils després de la seva restitución”. GICOM
ICTA. 2007
2008 “Recuperació dels residus orgànics de la indústria del vi. Anàlisis tècnic, econòmic i ambiental”. GICOM
ICTA. 2007
2008 “Disseny i aplicació d’un Protocol d’instal•lació d’energia fotovoltaica en edificis aïllats de la xarxa elèctrica al Parc Natural de l’Alt Pirineu”. Universitat Autònoma de Barcelona. 2007 ARTICLES EN REVISTES CIENTÍFIQUES INDEXADES: Luz Ruggieri, Erasmo Cadena, Julia Martínez, Carles Martínez, Joan Rieradevall, Xavier Gabarrell, Teresa Gea, Xavier Sort and Antoni Sánchez. Recovery of organic wastes in the wine industry. Technical, economic and environmental analysis of wastewater sludge and stalk composting Journal of cleaner production ,17 (2009) 830
838 Joan Colón, Júlia Martínez, Xavier Gabarrell, Joan Rieradevall, Xavier Font, Adriana Artola and Antoni Sánchez. Performance of an industrial biofilter from a composting plant in the removal of ammonia and VOCs after medium replacement Journal of Chemical Technology &Biotechnology, 84 (2009) 1111
1117 (8) Julia Martínez, Pere Muñoz, Assumpció Antón and Joan Rieradevall Life cycle assessment of the use of compost from municipal organic waste for fertilization of tomato crops Resources Conservation & Recycling, 53 (2009) 340–351 Projecte en Curs Títotl: Anàlisis del cicle de vida de l’aplicació de compost, de fracció orgànica de residus municipals, en la fertilització de cultius hortícoles a la comarca del Maresme. IRTA
ICTA
ESAB. 2006
2009 OBJECTIUS Demostrar la viabilitat tècnica i ambiental de l’ús del compost produït a partir de la fracció orgànica dels residus municipals en correus hortícoles en el Maresme. Verificar l’aplicabilitat en l’àmbit agrícola de noves eines d’avaluació d’impacte ambiental global com l’ACV. Realitzar inventaris ambientals, energètics i de recursos sobre fertilitzants orgànics i minerals. Avaluació i posterior comparació dels impactes ambientals positius i negatius atribuïbles a l’aplicació de compost i dels fertilitzants minerals. Determinar quina és la solució de fertilització ambientalment més correcta per cada categoria d’impacte ambiental considerant totes les etapes. Determinar les repercussions ambientals associades als cultius en hivernacle i a l’aire lliure. Plantejar accions de millora ambiental des d’un punt de vista tècnic i de gestió per afavorir el desenvolupament dels sistemes agrícoles i urbans.CONTACTE
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal