Dra Neus Puy i Marimón
Neus.Puy@uab.cat

Doctora en Ciències Ambientals a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Opció Tecnologia Ambiental (2004
fins al moment). Llicenciatura en Ciències Ambientals, per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000
2004). Projectes “Anàlisi del Cicle de Vida de la valorització energètica de residus de fusta”. Gener 2005
fins al moment. “La biomassa per a l’obtenció de productes químics i energia: Estudi de viabilitat en el Montseny, Montnegre
Corredor”. Juny 2004 – fins al moment. Calvet, E; Millán, A.C.; Puy, N.; Villarreal, M. Avaluació del potencial d’aprofitament de biomassa al Parc del Montnegre i el Corredor. Projecte de final de carrera de la titulació de Ciències Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. “Auditoria de Competitivitat Ambiental del sector turístic de la província de Lleida”. La Llena, Serveis i projectes ambientals. Pràctiques en empresa, 2003. Participacions en congressos Pòster: N. Puy; S. Martínez; J. Bartrolí Almera; M. Rigola, J. Bartrolí Molins; J. Rieradevall. “Anàlisi de viabilitat de la implementació sostenible de sistemes de producció energètica a partir de biomassa a Catalunya” (A viability analysis of sustainable implementation of energy production systems using biomass in Catalonia (Spain)). 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy Industry and Climate Protection. París, 17
21 October 2005. Pòster: N. Puy; S. Martínez; J. Bartrolí Almera; M. Rigola, J. Bartrolí Molins; J. Rieradevall. “Anàlisi ambiental i impactes del cicle dels residus de biomassa forestal utilitzant l’anàlisi del cicle de vida a Catalunya” (Environmental analysis and impacts of forestry biomass residues cycle using life cycle assessment approach in Catalonia (Spain)). LCM 2005 – Innovation by Life Cycle Management International Conference. Barcelona, 5
7 September 2005. Publicacions Calvet, E; Millán, A.C.; Puy, N.; Villarreal, M. Capítol de llibre: Avaluació del potencial d’aprofitament de biomassa al Parc del Montnegre i el Corredor. Diagnosi ambiental al Parc del Montnegre i el Corredor. Direcció: Martí Boada, Joan Rieradevall. Coordinació de l'edició: Jordi Hernández, Josep Melero. Àrea d’Espais Naturals. Xarxa de municipis. Diputació de Barcelona, 2005. pp 55
60. N. Puy; S. Martínez; J. Bartrolí Almera; M. Rigola, J. Bartrolí Molins; J. Rieradevall. Anàlisi de viabilitat de la implementació sostenible de sistemes de producció energètica a partir de biomassa a Catalunya (A viability analysis of sustainable implementation of energy production systems using biomass in Catalonia (Spain)). 14th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy Industry and Climate Protection. París, 17
21 October 2005. N. Puy; S. Martínez; J. Bartrolí Almera; M. Rigola, J. Bartrolí Molins; J. Rieradevall. Anàlisi ambiental i impactes del cicle dels residus de biomassa forestal utilitzant l’anàlisi del cicle de vida a Catalunya (Environmental analysis and impacts of forestry biomass residues cycle using life cycle assessment approach in Catalonia (Spain)). LCM 2005 – Innovation by Life Cycle Management International Conference. Barcelona, 5
7 September 2005. Neus Puy, David Tàbara, Jordi Bartrolí Molins, Jordi Bartrolí Almera and Joan Rieradevall. Integrated Assessment of forest bioenergy systems in Mediterranean basin areas: The case of Catalonia and the use of participatory IA
focus groups Renewable and Sustainable Energy Reviews, In Press, Corrected Proof, Available online 11 April 2007, Projecte en Curs Títol del projecte: La biomassa per a l’obtenció de productes químics i energia: Estudi de viabilitat en el Montseny, Montnegre
Corredor. Fase II. Coordinadors de Projecte: Dr. Miquel Rigola i Dr. Jordi Bartrolí. Directors: Dr. Jordi Bartrolí (UAB), Dr. Joan Rieradevall (UAB); Dr. David Tàbara (UAB); Dr. David Saurí (UAB); Dr. Miquel Rigola (UdG); Dr. Manel Poch(UdG). Durada: setembre 2004
desembre 2006. OBJECTIUS L’objectiu principal és analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús de biomassa com a font d’energia i de productes químics, sota criteris de sostenibilitat. Actualment s’està desenvolupant la segona fase d’aquest projecte. Mitjançant aquest projecte es pretén identificar els buits de coneixement existents en els diversos actors de la societat (enginyers, polítics, científics, empresaris, usuaris, etc.) en relació amb els riscos, implicacions i oportunitats que ofereix el mercat a l’hora d’aprofitar la biomassa forestal com a font d’energia i productes químics més sostenible. Seguint aquesta línia, es busca afavorir la comunicació entre els diferents membres de la societat de les potencialitats i dels impactes existents en l’aprofitament de la biomassa forestal per a l’obtenció d’energia i de productes químics. A la vegada, l’estudi analitza les oportunitats presents a la zona del Montseny i el Montnegre
Corredor a través de l’avaluació d’un disseny preliminar del procés d’aprofitament de biomassa forestal que integri criteris ambientals, socials i econòmics des del punt de vista de la sostenibilitat.CONTACTE
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal