Dr Tito Morales Pinzón
tito@utp.edu.co

Administració del Medi Ambient per la Universitat Tecnològica de Pereira – Colòmbia. (1993
1998) Magister en Investigació Operativa i Estadística. Èmfasi en Producció per la Universitat Tecnològica de Pereira – Colòmbia. (2001
2004) Projectes Morales T, Uribe M. Proposta per a la Conformació d'una Unitat de Control Ambiental al Municipi de Pereira. Projecte final de Carrera. Universitat Tecnològica de Pereira – Colòmbia. (1998) Morales T. Models de tractament silvicultural per a l'optimització de la rendibilitat financera en el maneig i aprofitament sostenible de la Guadua, regió de l'Eix Cafeter, Colòmbia. Projecte final de Recerca. Universitat Tecnològica de Pereira
Colòmbia. (2004). Modelatge de la dinàmica d'oferta i demanda de recursos naturals sota criteris de sostenibilitat. (Departament de Risaralda, Colòmbia). (2009
) Desenvolupament d'un paquet tecnològic per a l'establiment de plantacions comercials de Guadua angustifolia Kunth a partir de materials elit, produïts mitjançant propagació in vitro. (2009
) Desenvolupament d'un model per optimitzar el control i seguiment als actes administratius en l'ús i aprofitament de recursos naturals per a la Corporació Autònoma Regional de Risaralda. (Colòmbia). (2008
2009) Bases per a la implementació del model per optimitzar el control i seguiment als actes administratius en l'ús i aprofitament de recursos naturals per a la Corporació Autònoma Regional de Risaralda (Colòmbia). (2009) Estratègia per a l'avaluació de nivells de contaminació atmosfèrica i flux vehicular (en els municipis de Pereira i Dosquebradas, Colòmbia), com a eina per a la gestió del risc a la salut. (2008
2009) Proposta d'un model de simulació per a la recerca de descongestió viària de les avingudes Simón Bolívar i Ferrocarril (municipis de Dosquebradas i Pereira, Colòmbia) amb èmfasi en el Viaducte, com a punt de trobada de les dues avingudes. (2008) Projecte Guadua
Bambú (Guadua
Bamboo. Investigació per al maneig i el mercadeig sostenible de l'Bamboo a Colòmbia i Costa Rica). (2002
2004) Investigació Tecnològica en Mètodes de Preservació de Guadua angustifolia. (Eix Cafetero de Colòmbia). (2000
2002) Pla de maneig ambiental per a la zona de conservació i abastament d'aigua, corresponent a vuit finques a la conca alta del Riu Gris, municipi de Gènova, Quindío, Colòmbia. (2000) Projecte en Curs Títol: Model sostenible d'aigua de pluja en sistemes excedentaris urbans de Colòmbia, amb dèficit esperat d'abastament per aigua potable Directors: Dr. Joan Rieradevall i Dr. Xavier Gabarrell OBJECTIUS Generals Avaluar la captació i ús potencial sostenible d'aigües pluvials en sistemes excedentaris urbans colombians amb dèficit esperat d'abastament d'aigua potable. Específics Modelar la dinàmica de creixement urbà per demanda d'aigua dels sistemes urbans colombians amb excedent hídric. Avaluar la dinàmica de l'oferta en quantitat i qualitat de l'aigua pluja en sistemes urbans estudiats. Descriure els factors clau per a la construcció de sistemes d'aprofitament sostenible d'aigua de pluja en zones urbanes colombianes. Determinar l'eficiència potencial en captació i l'ús d'aigua de pluja en sistemes urbans estudiats. Construir un model per dissenyar sistemes d'aprofitament urbà d'aigües pluvials. Simular diferents escenaris d'aprofitament d'aigües pluvials sota condicions socioeconòmiques i d'infraestructura urbana. Analitzar l'impacte ambiental mitjançant una anàlisi de cicle de vida (ACV), de diferents estratègies d'autosuficiència hídrica.CONTACTE

Environmental Administrator. Technological University of Pereira
Colombia (1993
1998) Magister in Operation Research and Statistic. Focus on production. Technological University of Pereira
Colombia (2001
2004) Projects Morales T, Uribe M. Proposal for the Establishment of an Environmental Control Unit in the Municipality of Pereira. Final Degree Project. Technological University of Pereira – Colombia. (1998) Morales T. Silvicultural treatment models for optimization of financial profitability and sustainable management of Guadua in the Coffee Region, Colombia. Final Research Project. Technological University of Pereira – Colombia. (2004) Modeling the dynamics of supply and demand for natural resources under sustainability criteria. (Department of Risaralda, Colombia). (2009
) Development of a technology package for the establishment of commercial plantations of Guadua angustifolia Kunth from elite materials, produced by in vitro propagation. (2009
) Development of a model to optimize control and monitoring of administrative acts in the use and exploitation of natural resources for the Autonomous Regional Corporation of Risaralda CARDER. (Colombia). (2008
2009) Basis for the implementation of the model to optimize control and monitoring of administrative acts in the use and exploitation of natural resources for the Autonomous Regional Corporation of Risaralda CARDER (Colombia). (2009) Strategy for assessing air pollution levels and traffic flow (in the municipalities of Pereira and Dosquebradas, Colombia), as a tool for managing risk to health. (2008
2009) Proposal for a simulation model for the search of congestion on the roads of Simón Bolívar and Railroad avenues (municipalities of Dosquebradas and Pereira, Colombia) with emphasis on the viaduct, as a meeting of the two avenues. (2008) Guadua
Bamboo Project (Guadua
Bamboo. Research for sustainable management and marketing of Bamboo in Colombia and Costa Rica). (2002
2004) Information Technology in Preservation Methods Guadua angustifolia. (Coffee from Colombia) (2000
2002). Environmental Management Plan for the conservation area and water supply for eight properties in the upper basin of Gray River, municipality of Genova, Quindio, Colombia. (2000) Current Project Title: Sustainable pattern of excess rainwater in urban systems of Colombia, with expected shortfall for drinking water supply. Supervisors: Dr. Joan Rieradevall and Dr. Xavier Gabarrell OBJECTIVES General To assess the potential uptake and sustainable use of rain water in urban systems Colombians surplus expected deficit of drinking water Specific To pattern the growth dynamics of urban water demand of urban systems with excess water Colombian To assess the dynamics of supply in quantity and quality of rain water in urban systems studied To explain the key factors for building sustainable systems of rainwater harvesting in urban areas in Colombia To determine the potential effectiveness in capturing and using rainwater in urban systems studied To make a model to design systems of urban rainwater harvesting To simulate different scenarios of rain water harvesting low socioeconomic conditions and urban infrastructure. To analyze the environmental impact through a life cycle analysis of different strategies for water self
sufficiency.

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal