Marta Torrellas Iglesias
marta.torrellas@irta.cat

Llicenciatura en Ciències Biològiques per la Universitat Central de Barcelona (1982
1987) Projectes PROJECTE EN CURS Projecte EUphoros – “Reducció de la necessitat d’aportacions externes en cultius protegits hortícoles i ornamentals d’alt valor”. Projecte finançat pel Setè Programa Marc de la Comunitat Europea. Projecte de 4 anys de durada: 2008
2012. Països participants: Holanda, Espanya, Itàlia, Gran Bretanya, Hongria Suïssa i Letònia. Projecte en Curs Objectius generals:
Desenvolupar un hivernacle sostenible que no necessiti energia fòssil i que minimitzi la petjada de carboni de l’equip; sense despesa d’aigua ni emissió de fertilitzants i reciclatge total del substrat; amb necessitat mínima de productes químics fitosanitaris però amb alta productivitat i eficiència d’ús dels recursos.
Tres grups de treball desenvolupen diferents eines i sistemes innovadors per reduir el consum d’energia, aigua, fertilitzants, pesticides i residus.
Un altre grup de treball desenvolupa eines de monitoratge per al control del funcionament, detecció precoç i gestió de la resposta d’actuació.
També hi ha un grup de treball dedicat a l’anàlisi ambiental i econòmica. En aquest grup de treball s’avalua la reducció d’entrada de recursos i petjada de carboni dels nous components desenvolupats en el projecte, juntament amb les conseqüències econòmiques. Objectius específics: El grup de treball en el que participo és el dedicat a l’anàlisi ambiental i econòmica del cultiu protegit a Europa. La recerca es centra en quatre escenaris diferents: • Producció de tomàquet en hivernacle multitunel a Espanya • Producció de tomàquet en hivernacle de vidre a Hongria • Producció de tomàquet en hivernacle de vidre a Holanda • Producció de roses en hivernacle de vidre a Holanda L’estudi inclou la realització de les següents tasques: 1. Anàlisi de l’aportació de recursos i cost
benefici de les operacions de cultiu per a la situació actual dels hivernacles a Europa i identificació de les principals càrregues ambientals. Aquest perfil dels hivernacles actuals s’utilitzarà com a referència per comparar amb els nous dissenys alternatius d’hivernacles amb reducció de recursos i reducció d’emissions.
Anàlisi de l’inventari per a cada escenari. Realització d’un qüestionari per a cada tipus d’hivernacle. Quantificació de tots els materials i del consum d’energia que intervenen en el sistema de producció.
Realització d’un estudi d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) per a cada un dels escenaris.
Identificació de les principals càrregues ambientals. Estudi d’alternatives per a mitigar els impactes ambientals trobats en els ACV previs.
Inventari de cost
benefici del sistema de producció de cada escenari.
Identificació dels aspectes financers més crítics. 2. Disseny integral per a reducció d’aportacions amb menor impacte ambiental.
Avaluació ambiental de les noves eines desenvolupades pels altres grups de treball.
Avaluació de costos de les noves eines desenvolupades.
Anàlisi ambiental i econòmica tenint en compte la combinació i implementació de les noves eines desenvolupades. Realització d’un nou estudi d’ACV per a cada un dels escenaris alternatius.
Comparació dels nous dissenys d’hivernacle amb la situació de referència.
Desenvolupament d’una eina de suport informàtic per simular impactes ambientals en funció de diferents dissenys tècnics d’hivernacles. 3. Estudi econòmic dels nous dissenys d’hivernacle. 4. Estudi dels avantatges d’agrupament d’hivernacles en polígons: “clusters”.
Estudi de balanç energètic de polígons d’hivernacles.
Estudi de balanç de CO2 de polígons d’hivernacles.
Estudi de balanç d’aigua de polígons d’hivernacles.
Estudi de gestió de residus de polígons d’hivernacles.CONTACTE
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal