El grup de Sostenibilitat i Prevenció Ambiental (Sostenipra, 2009SGR1505, 2014SGR1412, 2017SGR 1683) té per objectiu desenvolupar i aplicar eines per a la sostenibilitat i la prevenció ambiental. Dins el marc de l'Ecologia Industrial (EI), treballa en els àmbits de l'anàlisis del cicle de vida (ACV), l'ecodisseny, l'ecoficiència, l'anàlisi de fluxos materials i energètics, aplicat als sistemes industrials, urbans i agrícoles, ja sigui a escala de producte o procés local, regional o nacional.L’ACV i l’ecodisseny (amb el programari edTOOL deenvolupat) així com l’anàlisis dels fluxos materials, aigua i energia, esdevenen eines comuns que s’apliquen en les 3 línies de recerca.
La recerca es realitza a través de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB i de les instal·lacions de l' IRTA de Cabrils. Parallelament a la recerca, el grup forma part del professorat dels Masters en Estudis Ambientals , i d'el JEMES .El Dr Joan Rieradevall i el Dr Xavier Gabarrell són dos del 6 garants de la Unidad de Excelencia «María de Maeztu» (MDM-2015-0552).
El grup lidera projectes de recerca i demostració per a la implantació de l'Ecodisseny a Espanya, com són guies sectorials, bases de dades, compra verda o els projectes en els sectors d'elements urbans, envasos o fusta-mobles. Alguns dels projecte de recerca en ACV s'han centrat en la millora del cicle de vida en la gestió de residus, recuperació d'energia de la biomassa, l'aprofitament d'aigües pluvials, energies renovables, mobilitat elèctrica, agricultura urbana vertical, orients al desenvolupament sostenible de ciutats i entorns rurals.
Coordinador: Dr. Joan Rieradevall
SosteniPra utilitza la metodologia de l'ACV per a la millora dels aspectes ambientals en el sector agrari. El grup ha desenvolupat nombrosos projectes especialment en les àrees d'horticultura i cultius energètics. Particularment, les línees d'investigació s'han centrat en el desenvolupament d'indicadors més específics per l'agricultura (ús del sòl, erosió, toxicitat dels pesticides i ús de l'aigua).
Coordinadora: Dra. Assumpció Antón
La recerca es basa en metodologies de anàlisi de fluxos de materials,energia, i exergia i anàlisi de cicle de vida per avaluar sistemes a diferent escales, com per exemple diferents tecnologies de captura de CO2; el sector de la construcció per quantificar el potencial de reutilització de residus; sistemes urbans (metabolisme urbà) per tal d'avaluar la gestió de residus i emissions d'efecte hivernacle (GHG); i també a escala producte com l'anàlisi de cicle de vida d'un telèfon mòbil multifuncional.
Coordinadora: Dra. Gara Villalba
4. Transferència de coneixement universitat-empresa
El grup de recerca compta des de 2009 amb inèdit, una spin-off dedicada a facilitar l’ús, l’aplicació i l’explotació del coneixement i les capacitats en R+D de la universitat fora de l’àmbit acadèmic, ja sigui per altres institucions d’R+D, el sector productiu o la societat en general. Els seus principals àmbits de treball són l’ecodisseny de productes i serveis, l’acompanyament a empreses en processos estratègics d’ecoinnovació, i la generació de mètriques ambientals per a la presa de decisions.
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA Avis Legal