07/02/2017   Anna Petit defensa la tesi doctoral:Towards sustainable cities through an environmental, economic and eco-efficiency analysis of urban sanitation and drainage systems

Anna Petit defending her thesis on urbanwatermetabolism, ecoefficiency and sustainablecities: Towards sustainable cities through an environmental, economic and eco-efficiency analysis of urban sanitation and drainage systems. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the PhD degree in Environmental Science and Technology under the supervision of Dr Joan Rieradevall Pons Dr Xavier Gabarrell Durany Dr Alejandro Josa. la tesi es desenvolupa a l’entorn de les següents preguntes,: (1) Quins són els punts crítics ambientals i econòmics de les xarxes de clavegueram i els paràmetres que afecten aquests resultats en ciutats mitjanes? (2) És el sanejament descentralitzat una opció ambientalment millor en zones suburbanes petites quan cal gestionar una demanda pic? (3) Tenen les estratègies de prevenció d’inundacions un comportament ambiental i econòmic positiu quan es comptabilitzen les pèrdues evitades en inundacions? En cas afirmatiu, és millor aplicar pràctiques de gestió verdes o grises?
Link

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal